Podmienky

PREHĽAD

Táto webová stránka je vytvorená spoločnosťou TheG. Všetky termíny "my", "my" a "naše" sa vzťahujú na TheG. TheG ponúka túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb, ktoré sú z tejto stránky k dispozícii používateľovi, podmienené tým, že ste súhlasili s týmito podmienkami, pravidlami a upozorneniami. Návštevou našich stránok alebo kúpou niečoho od nás sa zúčastňujete našej "Služby" a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi podmienkami ("Zmluvné podmienky", "Zmluvné podmienky") vrátane týchto dodatočných zmluvných podmienok a pravidiel tu  alebo k dispozícii prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov webových stránok vrátane používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi alebo prispievateľmi obsahu.
Prečítajte si pozorne tieto podmienky poskytovania služieb pred prístupom alebo použitím našich webových stránok. Prístupom alebo použitím akejkoľvek časti stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito zmluvnými podmienkami. Ak nesúhlasíte so všetkými zmluvnými podmienkami tejto zmluvy, nesmiete mať prístup na webové stránky ani používať žiadne služby. Ak sa tieto Zmluvné podmienky považujú za ponuku, súhlas je výslovne obmedzený na tieto zmluvné podmienky.
Akékoľvek nové funkcie alebo nástroje, ktoré sa pridajú do aktuálneho obchodu, budú tiež predmetom zmluvných podmienok. Najaktuálnejšiu verziu zmluvných podmienok môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto zmluvných podmienok uverejnením aktualizácií alebo zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať túto stránku. Pokračovanie v používaní alebo prístupu na webové stránky po odoslaní akýchkoľvek zmien predstavuje prijatie týchto zmien.
Náš obchod je postavený na platforme Shopify Inc. Poskytujú nám online platformu elektronického obchodu, ktorá nám umožňuje predávať naše produkty a služby.

ODDIEL 1 – PODMIENKY ONLINE OBCHODU

Nesmiete používať naše produkty na akékoľvek nelegálne alebo neoprávnené účely, ani nesmiete pri používaní Služby porušovať akékoľvek zákony vo vašej jurisdikcii (okrem iného zákony o autorských právach).
Porušenie alebo porušenie ktorejkoľvek z podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie služieb.

ODDIEL 2 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek.
Chápete, že váš obsah (bez informácií o kreditnej karte) môže byť prevedený nezašifrovaný a zahŕňa (a) prenosy cez rôzne siete; a b) zmeny prispôsobené a prispôsobené technickým požiadavkám pripojovacích sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú pri prenose cez siete stále šifrované.
Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani využívať žiadnu časť Služby, používanie Služby alebo prístup k Službe alebo akémukoľvek kontaktu na webových stránkach, cez ktoré služba poskytuje, bez výslovného písomného súhlasu.
Nadpisy používané v tejto zmluve sú uvedené len pre pohodlie a nebudú obmedzovať alebo inak ovplyvňovať tieto podmienky.

ODDIEL 3 – PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nie sme zodpovední, ak informácie sprístupnené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na týchto stránkach je poskytovaný len na všeobecné informácie a nemal by sa spoliehať ani používať ako jediný základ pre rozhodovanie bez konzultácie primárnych, presnejších, úplnejších alebo aktuálnejších zdrojov informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na vlastné riziko.
Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie, nevyhnutne, nie sú aktuálne a sú poskytované len na vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť obsah tejto stránky, ale nemáme povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našich stránkach. Súhlasíte, že je vašou zodpovednosťou monitorovať zmeny na našich stránkach.

ODDIEL 4 - ÚPRAVY SLUŽBY A CIEN

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť službu (alebo akúkoľvek jej časť alebo obsah) bez upozornenia.
Na zmenu, zmenu ceny, pozastavenie alebo prerušenie služby nebudeme zodpovední voči vám ani žiadnej tretej strane.

ODDIEL 5 – PRODUKTY ALEBO SLUŽBY (AK SA PRÍSLUŠNÉ)

Niektoré produkty alebo služby môžu byť k dispozícii výlučne online prostredníctvom webových stránok. Tieto produkty alebo služby môžu mať obmedzené množstvá a môžu sa vrátiť alebo vymeniť len v súlade s našimi pravidlami vrátenia. Vynaložili sme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazili farby a obrázky našich produktov, ktoré sa objavujú v obchode. Nemôžeme zaručiť, že zobrazenie vašej počítačovej obrazovky s akoukoľvek farbou bude presné. Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní obmedziť predaj našich produktov alebo služieb ľubovoľnej osobe, geografickému regiónu alebo jurisdikcii. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky opisy produktov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia na základe vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zrušiť akýkoľvek produkt. Každá ponuka na akýkoľvek produkt alebo službu vykonanú na tejto stránke je neplatná, ak je to zakázané. Nezaručujeme, že kvalita akýchkoľvek produktov, služieb, informácií alebo iných materiálov, ktoré ste zakúpili alebo získali, splnia vaše očakávania alebo že budú odstránené chyby v službe. Pri niektorých produktoch môže nastať situácia, keď je objednávka trvá dlhšia ako zvyčajne. Je to spôsobené buď tým, že v súčasnosti spracovávame veľký počet objednávok. Alebo to je  z dôvodu skutočnosti, že kladieme dôraz na kvalitu ktorá je na  prvom mieste a každý výrobok je čestne vyrobený ručne a môže preto nastať situácia, že  objednávka sa o 1-2 dni oneskorí. Ďakujeme za pochopenie.

ODDIEL 6 – PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ O PLATENÍ NA OSOBNOM ÚČTE

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú ste si s nami umiestnili. Na základe vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvá zakúpené na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky umiestnené na rovnakom účte zákazníka, rovnakej kreditnej karte  alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú  alebo dodaciu adresu. V prípade zmeny alebo zrušenia objednávky sa môžeme pokúsiť o upozornenie kontaktovaním e-mailu alebo fakturačnej adresy / telefónneho čísla poskytnutého v čase uskutočnenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho uváženia vyzerajú umiestnené predajcami, predajcami alebo distribútormi. Súhlasíte s poskytnutím aktuálnych, úplných a presných informácií o nákupoch a účtoch pre všetky nákupy uskutočnené v našom obchode. Súhlasíte s tým, že okamžite aktualizujete svoj účet a ďalšie informácie vrátane vašej e-mailovej adresy, čísel kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a podľa potreby vás budeme kontaktovať.

ODDIEL 7 – OPTIMÁLNE NÁSTROJE

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nemôžeme  monitorovať, ani nemáme kontrolu ani vstup. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom "tak, ako sú" a "ako sú k dispozícii" bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek schválenia. Nebudeme mať žiadnu zodpovednosť, ktorá by vznikla alebo súvisí s používaním voliteľných nástrojov tretích strán.
Akékoľvek používanie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom webových stránok je úplne na vlastné riziko a diskrétnosť a mali by ste sa ubezpečiť, že ste oboznámení s podmienkami, na ktorých sú poskytované príslušnými poskytovateľmi tretích strán.
V budúcnosti môžeme ponúknuť aj nové služby  alebo funkcie prostredníctvom webových stránok (vrátane uvoľnenia nových nástrojov a zdrojov). Takéto nové funkcie  alebo služby budú tiež predmetom týchto zmluvných podmienok.

ODDIEL 8 – ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostredníctvom našej služby môžu obsahovať materiály od tretích strán.
Odkazy tretích strán na týchto stránkach vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú pridružené k nám. Nie sme zodpovední za preskúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti a my neoprávňujeme a nebudeme mať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán alebo za žiadne iné materiály, produkty alebo služby tretích strán.
Nezodpovedáme za škody alebo škody súvisiace s nákupom alebo použitím tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo iných transakcií uskutočnených v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Prečítajte si pozorne zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že im rozumiete skôr, ako začnete vykonávať akúkoľvek transakciu. Reklamácie, reklamácie, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť smerované na tretiu stranu.

ODDIEL 9 – KOMENTÁRE UŽÍVATEĽOV, SPÄTNÁ VÄZBA A INÉ PRÍSPEVKY

Ak na našu žiadosť pošlete určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez žiadosti od nás, posielatete kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (súhrnne "komentáre") súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek bez obmedzení upraviť, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať v akomkoľvek médiu akékoľvek pripomienky, ktoré nám odošlete. Sme a nie sme povinní (1) zachovávať dôverné pripomienky; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) odpovedať na akékoľvek pripomienky.
Môžeme, ale nemáme povinnosť sledovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, ktorý určujeme podľa vlastného uváženia, sú nezákonné, urážajúce, ohrozujúce, urážlivé, hanlivé, pornografické, obscénne alebo inak nežiaduce alebo porušujú duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto zmluvné podmienky ,
Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať žiadne práva tretích strán vrátane autorských práv, ochranných známok, ochrany osobných údajov, osobnosti alebo iných osobných alebo majetkových práv. Ďalej súhlasíte s tým, že Vaše pripomienky nebudú obsahovať škodlivý alebo iný nezákonný, zneužívajúci alebo obscénny materiál alebo neobsahujú žiadny počítačový vírus alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť prevádzku služby alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok. Nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, alebo iným spôsobom zavádzali nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek pripomienok. Vy ste výhradne zodpovední za všetky vaše pripomienky a ich presnosť. Nebudeme niesť žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za žiadne pripomienky odoslané vy alebo inou treťou stranou.

ODDIEL 10 – OSOBNÉ INFORMÁCIE

Vaše podanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi pravidlami ochrany osobných údajov. Ak chcete zobraziť naše pravidlá ochrany osobných údajov. Od 25.5.2018 je platný zákon č.18/2018 Z. z.: Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre celé znenie zákona kliknite TU .

ODDIEL 11 – CHYBY A NEPRESNOSTI 

Príležitostne sa môžu na našej stránke alebo v službe vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisu produktu, ceny, propagácie, ponuky, poplatkov za prepravu produktu, doby prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak akékoľvek informácie v službe alebo na akomkoľvek súvisiacom webe sú kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia nepresné (aj po odoslaní objednávky) ,
Neuskutočňujeme žiadnu povinnosť aktualizovať, meniť a dopĺňať alebo objasňovať informácie v službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke, vrátane informácií o cenách, okrem prípadov vyžadovaných zákonom. Žiadny špecifikovaný dátum aktualizácie alebo aktualizácie, ktorý sa používa v službe alebo na ktorejkoľvek súvisiacej webovej lokalite, by mal obsahovať označenie, že všetky informácie v službe alebo na ktorejkoľvek súvisiacej webovej stránke boli zmenené alebo aktualizované.

ODDIEL 12 – ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem iných zákazov, ako sú uvedené v zmluvných podmienkach, máte zakázané používať túto lokalitu alebo jej obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; b) požadovať od iných, aby vykonávali alebo sa podieľali na akýchkoľvek nezákonných činoch; (c) porušovať všetky medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne predpisy, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných osôb; e) obťažovať, zneužívať, urážať, poškodzovať, hanobiť, urážať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnického pôvodu, rasy, veku, národného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) predkladať falošné alebo zavádzajúce informácie; (g) odovzdávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo prevádzku Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných osôb; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl alebo scrape; j) za akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) narušiť alebo obísť bezpečnostné prvky služby alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť používanie Služby alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok za porušenie akéhokoľvek zakázaného používania.

ODDIEL 13 - ODMIETNUTIE ZÁRUK, OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Nezaručujeme, neprehlasujeme ani neposkytujeme záruku, že vaše používanie našej služby bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno získať z používania služby, budú presné alebo spoľahlivé.
Súhlasíte s tým, že z času na čas môžeme službu odstrániť na dobu neurčitú alebo službu zrušiť kedykoľvek bez upozornenia.
Vy výslovne súhlasíte, že vaše používanie alebo nemožnosť používať službu je na vaše vlastné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám boli poskytnuté prostredníctvom služby, sú (pokiaľ nie je výslovne uvedené nám) poskytované "tak ako sú" a "dostupné" pre vaše použitie bez akýchkoľvek zastúpení, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, naznačil, vrátane všetkých implikovaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, obchodovateľnej kvality, vhodnosti na určitý účel, trvanlivosti, názvu a neporušovania.
V žiadnom prípade nebude TheG, naši riaditelia, manažéri, zamestnanci, pridružené spoločnosti, zástupcovia, dodávatelia, stážisti, dodávatelia, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií zodpovední za akékoľvek zranenie, stratu, nárok alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, alebo následné škody akéhokoľvek druhu, vrátane, bez obmedzenia, strateného zisku, ušlého zisku, stratených úspor, straty údajov, nákladov na náhradu alebo akýchkoľvek podobných škôd, či už na základe zmluvnej zodpovednosti, deliktu (vrátane nedbanlivosti), objektívnej zodpovednosti alebo inej vaše používanie akejkoľvek služby alebo akýchkoľvek produktov obstarávaných pomocou tejto služby alebo akéhokoľvek iného nároku súvisiaceho s akýmkoľvek spôsobom používania služby alebo akéhokoľvek produktu vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v akomkoľvek obsahu alebo akúkoľvek stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu vzniknutú v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu), ktorý je vyslaný, prenášaný alebo inak sprístupnený prostredníctvom služby, a to aj vtedy, ak je o tom informovaný. Vzhľadom na to, že niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách je naša zodpovednosť obmedzená v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

ODDIEL 14 – ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že odškodníte a ochránite spoločnosť TheG, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, dôstojníkov, riaditeľov, agentov, dodávateľov, poskytovateľov licencií, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a zamestnancov. primerané poplatky za právne zastúpenie vykonané treťou stranou v dôsledku porušenia týchto zmluvných podmienok alebo z dôvodu porušenia akýchkoľvek zákonov alebo práv tretej strany.

ODDIEL 15 – NESPLATNOSŤ

V prípade, že je akékoľvek ustanovenie týchto zmluvných podmienok považované za nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné, takéto ustanovenie je napriek tomu vynútiteľné v maximálnej možnej miere povolenej príslušným zákonom a nevymáhateľná časť sa považuje za oddelená od týchto podmienok služby, takéto určenie nemá vplyv na platnosť a vynútiteľnosť ostatných zostávajúcich ustanovení.

ODDIEL 16 – UKONČENIE

Záväzky a záväzky zmluvných strán, ktoré vznikli pred termínom ukončenia, zostanú po ukončení tejto zmluvy pre všetky účely. Tieto zmluvné podmienky sú účinné až do ukončenia z Vašej alebo našej strany. Tieto zmluvné podmienky môžete kedykoľvek zrušiť tým, že nás oznamujete, že už nechcete používať naše služby alebo prestanete používať naše webové stránky. Ak na základe nášho vlastného úsudku zlyháte, alebo ak máte podozrenie, že ste sa nepodarilo, dodržiavať akýkoľvek termín alebo ustanovenie týchto zmluvných podmienok, môžeme túto dohodu kedykoľvek vypovedať bez oznámenia a zostanete zodpovední za všetky splatné sumy a vrátane dátumu vypovedania zmluvy; alebo v dôsledku toho môžete odoprieť prístup k našim službám (alebo akejkoľvek ich časti).

ODDIEL 17 – CELÁ ZMLUVA

Neschopnosť uplatňovať alebo vymáhať akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto zmluvných podmienok nepredstavuje vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.
Tieto zmluvné podmienky a akékoľvek pravidlá alebo pravidlá prevádzky, ktoré nám boli uverejnené na tejto stránke alebo v súvislosti so službou, predstavujú celú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie služby a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikácie a návrhy , či už ústne alebo písomné, medzi vami a nami (vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií zmluvných podmienok).
Akékoľvek nejednoznačnosti pri interpretácii týchto zmluvných podmienok sa nesmú vykladať proti navrhovateľovi.

ODDIEL 18 – VLASTNÉ PRÁVO

Tieto zmluvné podmienky a akékoľvek samostatné zmluvy, ktorými poskytujeme Vaše služby, budú riadené a vykladané v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. V prípade súdneho sporu bude vyzvaný slovenský obchodný tribunál. Spoločnosť TheG je však vždy otvorená na nájdenie priateľského riešenia pred prijatím akýchkoľvek právnych krokov.

ODDIEL 19 – ZMENY ZMLUVNÝCH PODMIENOK

Najaktuálnejšiu verziu zmluvných podmienok môžete kedykoľvek prečítať na tejto stránke.

Vyhradzujeme si právo na základe vlastného uváženia aktualizovať, meniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto zmluvných podmienok odoslaním aktualizácií a zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať naše zmeny na webových stránkach. Pokračovanie v používaní alebo prístupu na našu webovú stránku alebo službu po odoslaní akýchkoľvek zmien týchto Zmluvných podmienok predstavuje prijatie týchto zmien.


ODDIEL 20 – PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

Platobné možnosti, prostredníctvom ktorých sa dá platiť sú: Spolupracujeme s partnerskou spoločnosť STRIPE so sídlom San Francisco (USA), ktorá nám zabezpečuje platobnú bránu na kreditné karty a to: VISA, MAESTRO, MASTERCARD, APPLEPAY, AMERICAN EXPRESS. Ďalšia platobná možnosť je prostredníctvom PayPal Inc. (materská spoločnosť spoločnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.) má sídlo v Kalifornii v USA. Ďaľej je možné objednať si tovar na dobierku a prevodom na náš bankový účet, ktorý je bližšie špecifikovaný pri výbereej tejto možnosti platby. Na dodanie používame výhrade spoločnosť GLS General Logistic System Slovakia s.r.o. so sídlom Budča 1039. 962 33 Budča.

ODDIEL 21 – REKLAMAČNÝ PORIADOK 

Všetky reklamácie musia byť uplatnené do 14 dní od doručenia zásielky. Tovar musí byť vráteni v pôvodnom balení. Reklamáciu prímame bez žiadnych ďaľších žiadostí a foriem. Pri reklamácii počas vianočnych sviatkov dávame náhradné vo forme darčekovej poukážky vo výške objednávky po dobu 14 dní od doručenia. Tento typ reklamácie sa uplatňuje len pri objednávkach počas vianočných sviatkoch.

ODDIEL 22 – ODSTÚPENIE ZMLUVY

Spotrebiteľ má zo zákona (až na určité výnimky) právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru objednaného cez internet. Na túto skutočnosť musí byť spotrebiteľ vopred upozornený, vrátane vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy. Vzorový formulár si môžete stiahnuť TU .

Zákon č. 102/2014 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytrovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy (do 14. dní) ak je predmetom:

c.) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa


ODDIEL 23 – KONTAKTNÉ INFORMÁCIE A SPÄTNÁ ADRESA

THEG CLOTHING - MATEJ JURIKA
Oravská 49, 94901 Nitra
Slovensko,SVK
Zodpovedná osoba: Matej Jurika
Telefónne číslo: 421908084211
IČO: 48137723
DPH: 1049407040
Neplatiť DPH.

Otázky týkajúce sa Zmluvných podmienok nám zašlite na adresu: customersupport@thegclothing.com